WELKOM


OVER ECOCHORE Natuurtechniek B.V.

Ecochore* Natuurtechniek is reeds geruime tijd, sinds 1997, actief binnen de “groene ruimte”. We houden ons in hoofdzaak bezig met soort(verspreidings)karteringen, monitoring, ecologische begeleiding, natuurontwikkeling en –beheer, landschapsontwikkeling en landschappelijke inpassing van ruimtelijke projecten.

Door veranderingen in de natuurwetgeving gedurende de jaren ‘90 tot heden, zijn toetsingen van ontwikkelingen aan de natuurwetgeving, aan de hand van verspreidingsgegevens van flora en fauna, en het uitvoeren van ecologische begeleiding een sterk groeiend onderdeel binnen de organisatie. Het veldwerk en bureauwerk wordt uitgevoerd door deskundigen die naast specialismen voor bepaalde soortgroepen, een brede kennis hebben van de overige groepen. Hierdoor kunnen inventarisaties breed worden opgezet en kan aan de hand van waarnemingen in het veld een verwachtingspatroon worden opgesteld waardoor gerichter veldonderzoek, advisering en ecologische begeleiding mogelijk wordt.

 

Daarnaast kunnen ecologische en landschappelijke waarden worden geïntegreerd in of gebruikt worden als uitgangspunt bij landschappelijke inrichting van ruimtelijke projecten.

 

Speciaal voor de uitvoering van projecten, denk aan mitigerende maatregelen, landschappelijke inrichting en onderhoud, aanleg van klimaatadaptieve parken, natuurspeelterreinen en degelijke, hebben we in 2020 onze dochteronderneming Jivo Natuur- en Cultuurtechniek opgericht. Door deze werkzaamheden met de ecologische kennis van Ecochore Natuurtechniek uit te voeren, kunnen we het totaalpakket vanaf ecologisch onderzoek en advisering tot en met de daadwerkelijke uitvoering en het onderhoud voor opdrachtgevers uitvoeren en begeleiden. Zie voor meer informatie Jivo Natuur- en Cultuurtechniek

 

 

Ecochore Natuurtechniek, Jivo Natuur- en Cultuurtechniek, en samenwerkende partner-ecologen, voldoen aan de voorwaarden voor Erkend ecoloog zoals opgesteld door RVO van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Bas Voerman

 

 

 

* Een ecochore is een ruimtelijk begrensde ecologische eenheid, gekenmerkt door een inwendige heterogeniteit in een halfnatuurlijk of cultuurlandschap. Een ecochore bestaat uit een verzameling ecotopen; bijvoorbeeld de verschillende aan elkaar grenzende ecotopen op en rond een erf of binnen een specifiek landschaptype. Samen vormen deze ecotopen een gevarieerd landschap.