Natuuronderzoek


Quickscan of uitgebreid natuuronderzoek

 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. De soortenbescherming zoals in deze wetgeving is opgenomen, is de opvolger van de Flora- en faunawet uit 2002. Middels deze wet wordt een groot aantal plant- en diersoorten beschermd. Als er plannen zijn om bepaalde handelingen uit te voeren, zal er onderzocht moeten worden of deze plannen, of onderdelen hiervan, nadelige effecten kunnen hebben op aanwezige, of mogelijk aanwezige, beschermde flora en fauna. Aan de hand van een natuurtoets kan worden bepaald of dier- en plantsoorten negatieve gevolgen kunnen ondervinden van de werkzaamheden dan wel dat er gezocht moet worden naar mitigerende en/of compenserende maatregelen. Hiervoor zullen eventueel ontheffingen moeten worden aangevraagd om de werkzaamheden op de juiste ecologisch en juridsch verantwoorde wijze uit te voeren. Een dergelijke ontheffing dient te worden aangevraagd bi j het bevoegd gezag. In de meeste gevallen betreft dit de provincie waarbinnen het plangebied gelegen is. 

 

Globaal genomen zijn er twee typen natuurtoetsen:

 • Quickscan natuurtoets
 • Uitgebreide Natuurtoets

 

Quickscan

Middels een quickscan wordt een indruk verkregen van de mogelijke waarden van een gebied voor flora en fauna. Daarnaast wordt middels verspreidingsatlassen, internet (bv. Natuurloket) en beknopt veldwerk, gezocht naar daadwerkelijk aanwezige soorten. Met dit type onderzoek kan in een kort tijdsbestek een verwachting worden opgesteld van de mogelijk aanwezige beschermde soorten binnen een gebied. Hierdoor kan beter ingeschat worden of aanvullende inventarisaties noodzakelijk zijn of dat ontwikkelingen doorgang kunnen vinden zonder schade aan beschermde soorten.

 

Het voordeel van dit type onderzoek is dat dit het gehele jaar kan worden uitgevoerd en vrij snel een inschatting van mogelijk waarden kan worden verkregen. Een nadeel kan zijn dat voor verschillende diergroepen nader onderzoek in de voor die groepen geschikte periode in jaar moeten worden uitgevoerd om het beeld volledig te krijgen voor een eventuele ontheffingsaanvraag of het opstellen van een geschikt compensatieplan.

 

Natuurtoets

Een uitgebreide natuurtoets geeft een zo volledig mogelijk beeld van de aanwezige flora en fauna in een bepaald gebied. Dit type onderzoek wordt uitgevoerd in de voor de te onderzoeken dier- en plantgroepen meest geschikte perioden. In veel gevallen komt dit neer op een inventarisatieseizoen van april tot eind september, afhankelijk van de soortgroep en voor de ene groep meer bezoeken dan voor een andere groep. Om deze vorm van onderzoek zo gericht mogelijk af te stemmen op de trefkansen van de betreffende soortgroepen, wordt als basis voor de onderzoeksopzet gebruik gemaakt van de door de diverse PGO's opgestelde methoden. Deze methoden worden op maat gemaakt voor de betreffende locaties.

 

Onderzoeksmaterieel

Alle onderzoeken worden afgestemd op de betreffende te onderzoeken soort of soortgroep. Hiervoor gebruiken wij apparatuur en materiaal specifiek voor het in kaart brengen of  beschermen van deze soorten. Enkele voorbeelden hier van zijn:

 

 • Batdetector - Anabat Walkabout, Pettersson D240x en D200
 • Luisterkist - Pettersson D500 en Batlogger M
 • Warmtebeeldcamera
 • Endoscoop - digitaal en analoog
 • Boomcamera
 • Cameravallen
 • Verrekijker en telescoop
 • Amfibieënfuiken
 • Reptielenplaatjes
 • Inloopvallen - type Heslinga
 • Oplosbaar afzetlint
 • Drone - Phantom
 • Schepnetten - verschillende maaswijdtes
 • Electrovisapparatuur - Deka

 

 

 

 

 

Muizenonderzoek met behulp van inloopvallen

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle van vleermuiskraamkast met boomcamera